Patroni Parafii i kościołów


Najświętsza Maryja Panna Królowa

Maria z Nazaretu, Miriam, Maryja, Najświętsza Maryja Panna, Matko Boża (hebr. i aram. Maryam; gr. Mariam, Maria) - Matka Jezusa Chrystusa.

Maryja w Biblii i Tradycji

Niektórzy bibliści chrześcijańscy do Maryi odnoszą rodowód Jezusa podawany przez ewangelistów i zgodnie z nim uważają, że pochodziła z rodu dawidowego. Według dawnej tradycji, przekazanej przez apokryficzną Ewangelię św. Jakuba, rodzicami Maryi byli Joachim i Anna. Zgodnie z tym samym źródłem, Maryja została ofiarowana w świątyni w wieku trzech lat (Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny). Według Ewangelii św. Łukasza Maryja mieszkała w mieście galilejskim Nazaret razem z poślubionym jej świętym Józefem. Tam nastąpiło Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny i poczęcie za sprawą Ducha Świętego (Łk 1,26-38). Wkrótce potem nawiedziła dom kapłana Zachariasza i jego żony, Elżbiety, rodziców Jana Chrzciciela. Podczas tych odwiedzin Elżbieta wygłosiła proroctwo o Dziecku Maryi. Maryja w odpowiedzi wypowiedziała hymn Magnificat.

Zgodnie z Ewangelią św. Mateusza kiedy mąż Maryi uświadomił sobie, że spodziewa się ona dziecka, zamierzał ją oddalić, ale za namową anioła nie uczynił tego (Mt 1,19-25). Narodziny Jezusa w Betlejem św. Łukasz Ewangelista tłumaczy dekretem o spisie ludności, który miał zmusić świętą Rodzinę do podróży do miasta rodzinnego Józefa. Tam powiła Jezusa w żłobie, a anioł, okoliczni pasterze i mędrcy ze Wschodu oddali im cześć. Później Maryja towarzyszyła Jezusowi jako dziecku, podczas ofiarowania w świątyni, któremu podlegał jako pierworodny syn zgodnie z prawem żydowskim.

W czasie powrotu do Nazaretu z pielgrzymki do świątyni w Jerozolimie Maryja z Józefem szukali dwunastoletniego Jezusa wśród pielgrzymów. Odnaleźli Go rozmawiającego z nauczycielami (Łk 2,41-50).

Maryja jest w Kanie Galilejskiej na weselu. Tam wypowiada znamienne zdanie: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam (Jezus) powie (J 2,5). Jest w tle głoszącego Ewangelię Syna. Jest na Jego Drodze Krzyżowej, pod krzyżem (J 19,25nn). Towarzyszy młodemu Kościołowi (Dz 1,14).

Papież Pius XII w roku 1950 ogłosił dogmat wiary stwierdzający, że pod koniec swojego ziemskiego życia Najświętsza Maryja Panna została z ciałem i duszą wzięta do wiecznej chwały. Podczas gdy Chrystus własną mocą "wstąpił do nieba", Najświętsza Maryja Panna mocą Bożą została "wzięta do nieba". Kościoły wschodnie od V wieku obchodziły koimesis (gr. "zaśnięcie") Najświętszej Maryi Panny. "Wniebowzięcie" zajęło miejsce "Zaśnięcia", kiedy w VII wieku przyjęte zostało to święto w Rzymie.

Imiona i tytuły

Miriam w polskiej wersji Maryja, co jest oboczną formą imienia Maria.

Matka Boża, Święta Boża Rodzicielka, Bogurodzica (gr. Theotokos) - tytuł związany z dogmatem ogłoszonym na Soborze Efeskim (r. 431), który zakończył spór dotyczący natury Chrystusa i w konsekwencji prawa Maryi do nazywania ją Matką Boga.

Pobożność katolicka przypisuje Maryi także inne tytuły, jak: Orędowniczka, Wspomożycielka, Królowa. Niektóre z nich wiążą się z udziałem w dziele zbawienia: Matka Pięknej Miłości, Matka Boża Bolesna, Matka Boża Królowa Apostołów, Matka Kościoła.

Ponadto wiele tytułów wiąże się z patronatem Maryi nad określonymi dziedzinami (Matka Boska Królowa Polski, Matka Boska zielna, Matka Boska siewna), z formami kultu (Matka Boska Różańcowa, Matka Boska Szkaplerzna, Matka Boska Gromniczna), z objawieniami i wizerunkami (Matka Boska Częstochowska, Matka Boska Ostrobramska, Matka Boska Fatimska).


św. Bartłomiej Apostoł

Ma podwójne imię

Święty Bartłomiej Natanael (I w., zmarł ok. 70 r.), jeden z Dwunastu. Ewangeliści Mateusz, Marek, Łukasz nazywają go Bartłomiejem (grecko-aramejskie bar-Tholomaios "syn Tolomaja - Ptolomeusza" lub "syn wojownika"), a św. Jan Natanaelem (hebr. "Bóg dał") pochodzącym z Kany Galilejskiej (J 1, 45). Był żonaty, a niektórzy bibliści uważają, że to właśnie na jego weselu w Kanie Galilejskiej był Chrystus z uczniami i Matką, gdzie na jej prośbę dokonał pierwszego cudu.

Znał osobiście Jezusa

Jezus powołując go powiedział o nim: "To prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu..." (J 1, 47) Wtedy odpowiedział pełen wiary: "Mistrzu! Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela". Św. Jan wspomina jeszcze raz o Natanaelu - brał on udział w cudownym połowie ryb na jeziorze Genezaret po zmartwychwstaniu Chrystusa (J 21, 2-6).

Jego modlitwa sprawiła ucieczkę szatana w Armenii

W pogańskiej świątyni, szatan przepowiadał przyszłość poprzez bożka. Kiedy tylko Bartłomiej przekroczył jej próg, bożek natychmiast zamilkł.

Uzdrowił nie tylko córkę króla

Opętana przez złego ducha córka władcy, króla Polimpiusza była ciężko chora. Bartłomiej spełnił prośbę króla, przybył na dwór i uzdrowił królewnę. Król postanowił odwdzięczyć się Apostołowi i wysłał mu kilka wielbłądów obładowanych złotem i innymi kosztownymi darami, prosząc aby je przyjął. Jednak Święty odesłał je jeszcze tego samego dnia i oznajmił mu, że przybył do Armenii nie po bogactwa, lecz aby zbawić jego duszę i dusze jego poddanych, głosząc wiarę w prawdziwego Boga. Święty nawrócił całe miasto i innych dwanaście największych w Armenii. Wtedy Święty ochrzcił nawróconych, wyświęcił kapłanów i powołał Kościół Chrystusowy, a króla Polimpiusza uczynił pierwszym biskupem w kraju.

Uważali go za wroga

Po tym, co zdziałał Bartłomiej w Armenii, bardzo wielu kapłanów pogańskich nie mogło pogodzić się z utratą dochodów, które mieli wcześniej zapewnione przez swoich dawnych wyznawców. Z pomocą króla Astiagesa (brata Polimpiusza), który był zagorzałym wyznawcą pogańskim, zorganizowali zemstę.

Odarto go publicznie ze skóry i powieszono

Król wezwał Świętego na swój dwór, pod pozorem wysłuchania jego nauk. Kiedy Bartłomiej przybył do Albanopolis (dzisiaj Emanstahat), schwytano go i na rozkaz Astiagesa żywcem odarto ze skóry, ukrzyżowano, wystawiono na widok publiczny i ścięto.

Był do końca swoich dni z Bogiem i ludzmi, a Bóg był z nim

Mimo ogromnego cierpienia, Święty nadal nawracał pogan jeszcze przez kilkanaście godzin, co widząc król kazał ściąć mu mieczem głowę. Natychmiast też zarówno Astiages jak i jego słudzy ponieśli za to karę. Zostali potępieni przez szatana, który następnie dręczył ich przez 30 dni, a potem wszystkich podusił. Za datę śmierci Apostoła uważa się 24 i 25 sierpnia (ponieważ pierwszego dnia odarto go ze skóry, a drugiego ścięto). Chrześcijanie pogrzebali ciało Męczennika z wielką czcią w Albanopolis. Zaraz też, Bartłomiej zaczął odbierać cześć jako męczennik za wiarę Chrystusową.

Patron rzemieślników

Jest patronem całego zastępu rzemieślników: rzeźników, garbarzy i introligatorów, tynkarzy, górników, krawców, piekarzy, siodlarzy, szewców, sztukatorów, a we Florencji - sprzedawców oliwy, serów i soli; wzywany w przypadku chorób nerwowych, konwulsji i chorób skóry. Nadto jest uważany za patrona bartników, pasterzy, właścicieli winnic i rolników.


Smolnica, ul. Kościelna 1, 44-153 Sośnicowice, +48-32-235-86-16

Copyright © by Korneliusz Matauszek
Optymalizacja dla rozdzielczości 1024x768